Zmena zriaďovateľskej pôsobnosti Základnej školy – regionálne projekty spolupráce

Zmena zriaďovateľskej pôsobnosti Základnej školy – regionálne projekty spolupráce

Modelovo vybrané základné školy na Slovensku sú partnerskými projektmi medzi DSA a.s. a mestom v nadväznosti na stredné školy a gymnáziá v regióne. Dotvárajú spoločný koncept vzdelávania nielen s materskými a strednými školami v portfóliu DSA a.s., ale aj v kontexte medzinárodných škôl v portfóliu EBG.

Spoločný projekt vytvorenia modelovej školy ponúka samospráve možnosti rozšírenia ponuky pre občanov mesta a regiónu. Má za cieľ doplniť ponuku a podporiť aj zdravé konkurenčné prostredie. Majetok naďalej ostáva samospráve, my ako nový zriaďovateľ sa zaväzujeme do neho počas doby nájmu investovať a zveľaďovať, aby bol vždy v lepšom stave ako pri prevzatí.

Školné zostáva bezodplatné, takže ponechávame rovnaké podmienky ako doteraz. Vytvárame ponuku pre regionálne stredné školstvo, aby vznikali spoločné projekty spolupráce, a tým aj zabezpečujeme dostatočné informácie pre končiacich žiakov na škole, aby sa vedeli lepšie rozhodnúť, na ktorej škole budú pokračovať.

Preberáme existujúce pracovno-právne záväzky ako aj dodávateľsko-odberateľské. Pre žiakov sa otvárajú nové programy na podporu jazykového vzdelávania ( exkurzie, pobyty, letné campy) podpora technického vzdelávania ( dielne, exkurzie) na podporu talentovaných detí (podpora na reprezentáciu školy, sociálny program), príspevky na dochádzku a podobne.

Celý systém je nastavovaný priebežne podľa potrieb a charakteristík školy. Prezentácia priebežných výsledkov by mala napomôcť aj ostatným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aby preberali dobré príklady z praxe, a tým aj zabezpečenie cieľov celého projektu.

DSA a.s. na základe doterajších skúseností podporuje doterajšie vedenie školy a preberá do svojej kompetencie manažment školy, investície, know – how pre profiláciu školy. Vedenie školy naďalej pracuje s doterajšími kompetenciami.

Systém vzdelávania pre existujúcich žiakov sa nemení a školský vzdelávací program zostáva rovnaký. Snaha je postupne dopĺňať ponuku vzdelávania a úpravu učebných programov tak, aby škola doplnila portfólio ponuky škôl v rámci mesta.