Súkromná materská škola DSA v Trebišove

Prečo sa rozhodnúť pre materskú školu v správe DSA?

Naše zahraničné know-how je založené na plnom rešpektovaní senzitívneho obdobia dieťaťa. Otvorený formát našich materských škôl je založený hlavne na jazyku, pohybe a komfortu pre deti.

Našimi prioritami sú najmä:

 • Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským
 • Týždenná krúžková činnosť v nemeckom a anglickom jazyku
 • Kvalitné predprimárne vzdelávanie
 • Podnetné a bezpečné prostredie
 • Každodenné športové aktivity
 • Objavovanie sveta a jeho fungovania pokusmi, experimentovaním a zábavou
 • Práca s deťmi v malých skupinkách
 • Spolupráca so SSOŠ DSA

 

Žiadosť o prijatie na stiahnutie TU.

Viac o zápise detí sa dočítate TU.

O nás

Súkromná Materská škola DSA ( ďalej len SMŠ DSA) sa nachádza v budove internátu na prvom poschodí pri Súkromnej strednej odbornej škole DSA, na ul. Komenského 12 v Trebišove. SMŠ DSA zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku od 3 do 6 rokov. SMŠ DSA prevádzkuje dve triedy. Súčasťou materskej školy je aj areál s trávnatou plochou určenou na pobyt vonku, telovýchovné , relaxačné aktivity, záujmovú a hrovú činnosť detí.

Súkromná materská škola DSA a jej zameranie

Spolupráca materskej školy so Súkromnou strednou odbornou školou DSA, odbor učiteľstvo pre MŠa vychovávateľstvo

Súkromná  materská škola DSA je cvičnou materskou školou. Počas školského roka žiaci Súkromnej strednej odbornej školy DSA, odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo tu  vykonávajú priebežnú a súvislú pedagogickú prax. Pod vedením učiteľky praxe  aktívne prepájajú teoretické poznatky jednotlivých predmetov v škole s praxou v MŠ a tak spolu s kmeňovými  učiteľkami participujú na edukácii detí. Deti materskej školy majú k dispozícií aj priestory a učebne Súkromnej strednej odbornej školy, ktoré aktívne využívajú spolu s praxujúcimi žiakmi  Ide o  obojstranne prospešný proces vzdelávania. Materská škola má  možnosť vplývať na to, aby prostredníctvom praxe dostali budúci pedagógovia maximum z toho, čo potrebujú pri praktických zručnostiach získať a na strane druhej odbor učiteľstvo pre materská školy poskytuje deťom v materskej škole zaujímavé aktivity a predstavenia.

My sme malí stavbári, všetko sa nám podarí...

Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. ( ďalej len DSA) patrí do portfólia nemeckého Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft  (EBG) so sídlom v Magdeburgu, ktorého cieľom je viesť k samostatnosti, logickému mysleniu , vzťahu k technike a inováciam. Naším zámerom je preto podporovať rozvoj technicky zdatnej spoločnosti a chceme  s tým začať už v čo najrannejšom  veku detí.Prostriedkom pre náš zámer  je stavebnicové  centrum priamo v triede. Jeho súčasťou sú skladačky a stavebnice typu Matador, Hubelino , Merkúr ,  Seva , Supermag, Cheva, Lego podľa vekových kategórií . Naše deti naučíme tvorivo riešiť problémy, kriticky  myslieť  hravou edukáciou.

Čo je duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania a prípravy, ktorým sa získavajú vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Výhody pre žiaka zapojeného do systému duálneho vzdelávania:

 • Žiak počas praktického vyučovania získava pracovné návyky a zručnosti v reálnych pracovných podmienkach vo firme
 • Príspevok na stravné a pracovné oblečenie
 • Firemné štipendium a odmenu za produktívnu prácu podľa dohody
 • Možnosť získať pracovnú zmluvu ihneď po skončení štúdia

Ako sa zapojiť do systému duálneho vzdelávania:

 • Vybrať si študijný odboru na našej škole
 • Vybrať si firmu (nášho partnera), ktorá má certifikáciu pre systém duálneho vzdelávania a má so školou podpísanú duálnu zmluvu
 • Škola zorganizuje stretnutie žiaka, jeho zákonného zástupcu a zástupcu firmy
 • Zákonný zástupca s vybranou firmou uzavrú učebnú zmluvu

Všetky podstatné informácie nájdete na:  www.dualnysystem.sk.

Najčastejšie otázky:

Aké je školné?

V škôlke sa hradí školné vo výške 15 eur mesačne. Školné je rovnaké ako v mestských materských školách v Trebišove nie vyššie ani nižšie. Je to jediný náš zdroj financií, ktorý máme ako materská škola a pokrývame tým edukačné potreby našich detí. Školné neplatia deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, tak ako to udáva školský zákon.

Kedy je termín zápisu?

Termín zápisu je v priebehu apríla až mája a bude vždy upresnený riaditeľom škôlky, ale dieťa je možné prihlásiť celoročne. Radi vám s tým pomôžeme.

Koľko detí je v triede?

Maximálna kapacita detí v jednej triede je 20.

Učia sa deti cudzí jazyk?

Na výber je anglický a nemecký jazyk v rámci krúžkovej činnosti.

Aký jazyk používame v škôlke?

Materská škola je slovenská s možnosťou cudzojazyčnej prípravy v rámci krúžkov lektormi v danom odbore.

Mám záujem o viac informácií: