Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov – skvelá škola

UA neaktivna

Prečo sa rozhodnúť pre strednú školu pod správou DSA?

Jedným z benefitov pre našich študentov je možnosť získať už počas štúdia perspektívu a presnú predstavu o povolaní, na ktoré sa pripravujú. Našim cieľom je naučiť študentov uvažovať samostatne a logicky, a orientovať sa v živote tak, aby mohli využiť kvalitnú jazykovú prípravu a získané vedomosti a zručnosti pri úspešnom prechode do pracovného života alebo pri pokračovaní v ďalšom štúdiu. Zároveň prinášame nové trendy vo vzdelávaní a priamo prepájame školy so zamestnávateľmi. Naši absolventi majú 95% úspešnosť zamestnania sa.

Našimi prioritami pre študentov sú najmä:

 • Kvalitné bezplatné odborné vzdelávanie
 • Kvalitná jazyková výučba nemeckého, ruského a anglického jazyka. Naši žiaci vedú pravidelné online konverzácie s učiteľmi z Nemecka.
 • Vychovávať a viesť študentov k samostatnosti, logickému mysleniu a vzťahu k technike a inováciam.

Čo je duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania a prípravy, ktorým sa získavajú vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Výhody pre žiaka zapojeného do systému duálneho vzdelávania

 • Žiak počas praktického vyučovania získava pracovné návyky a zručnosti v reálnych pracovných podmienkach vo firme.
 • Príspevok na stravné a pracovné oblečenie.
 • Firemné štipendium a odmenu za produktívnu prácu podľa dohody.
 • Možnosť získať pracovnú zmluvu ihneď po skončení štúdia.

Ako sa zapojiť do systému duálneho vzdelávania

 • Vybrať si študijný odboru na našej škole
 • Vybrať si firmu (nášho partnera), ktorá má certifikáciu pre systém duálneho vzdelávania a má so školou podpísanú duálnu zmluvu
 • Škola zorganizuje stretnutie žiaka, jeho zákonného zástupcu a zástupcu firmy
 • Zákonný zástupca s vybranou firmou uzavrú učebnú zmluvu

Všetky podstatné informácie nájdete na:  www.dualnysystem.sk.

Reportáž z relácie Svet technológií na TA3

Perspektívne odbory

Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá. Na základe jeho úspešného zvládnutia žiak získa maturitné vysvedčenie a výučný list v danom odbore. Podmienkou prijatia na študijné odbory je úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ.

Biotechnológia a Farmakológia

Žiak po skončení št. odboru je pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra v biochemických, potravinárskych, chemických, farmaceutických firmách, lekárňach a podnikoch. Štúdium je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou, je  prepojené od prvého ročníka s praxou v moderných chemických a biologických laboratóriách. Počas štúdia si žiaci osvoja vedomosti z rôznych zaujímavých predmetov – biotechnológia, mikrobiológia, farmakológia, základy hygieny a výživy a mnohé ďalšie.

Učiteľstvo a vychovávateľstvo v materskej škole

Žiak po skončení št. odboru je pripravený na prácu s deťmi v materskej škole, školskom klube detí, detskom centre, animátorskom centre, detských jasliach, centrách voľného času a pod. Počas štvorročného štúdia ukončeného maturitnou skúškou prídu žiaci do kontaktu so zaujímavými predmetmi ako: pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, metodika – hudobnej, výtvarnej, jazykovej, telesnej výchovy, hra na hudobnom nástroji a mnohé ďalšie. Konkrétnu prácu s deťmi si môžu vyskúšať počas praxe v našej vlastnej MŠ a ŠKD.

Technik vodár - vodohospodár

Žiak po skončení št. odboru je pripravený na prácu technika merania, dispečera, odpočtára, mechanika, opravára, špecialistu na kontrolu kvality vody. Uplatní sa  vo vodárenstve – prevádzka vodovodov, kanalizácie, čističky odpadových vôd, údržby vodovodnej siete, vodomerov, a pod. Takisto aj vo vodnom hospodárstve pri úpravách a ochrane vodných tokov, nádrží, priehrad a prevádzke, obsluhe a údržbe vodohospodárskych objektov. Štúdium je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou a výučným listom, počas ktorého sa žiaci zoznámia  s predmetmi ako odborné kreslenie, strojníctvo, stavebné konštrukcie, vodárenstvo, vodné hospodárstvo, stavebná mechanika a pod. Je zamerané na prax v vodohospodárskych podnikoch a vodárenských spoločnostiach a v novovybudovanom vodárenskom centre v našej škole.

Zo života v škole

Bližšie informácie

Ak máte otázky týkajúce sa prihlášky alebo samotného štúdia, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 56 668 13 10 alebo vyplnením formuláru.

Škola je zapojená do programu