Súkromná odborná škola polytechnická DSA Nitra – moderná škola

Prečo sa rozhodnúť pre strednú školu pod správou DSA?

Jedným z benefitov pre našich študentov je možnosť získať už počas štúdia perspektívu a presnú predstavu o povolaní, na ktoré sa pripravujú. Našim cieľom je naučiť študentov uvažovať samostatne a logicky, a orientovať sa v živote tak, aby mohli využiť kvalitnú jazykovú prípravu a získané vedomosti a zručnosti pri úspešnom prechode do pracovného života alebo pri pokračovaní v ďalšom štúdiu. Zároveň prinášame nové trendy vo vzdelávaní a priamo prepájame školy so zamestnávateľmi. Naši absolventi majú 95% úspešnosť zamestnania sa.

Našimi prioritami pre študentov sú najmä:

  • Kvalitné bezplatné odborné vzdelávanie.
  • Kvalitná jazyková výučba nemeckého a anglického jazyka. Naši žiaci vedú pravidelné online konverzácie s učiteľmi z Nemecka.
  • Vychovávať a viesť študentov k samostatnosti, logickému mysleniu a vzťahu k technike a inováciam.
  • Kvalitné odborné vzdelávanie s prvkami duálneho vzdelávania.

Perspektívny odbor

Študijný odbor MECHANIK MECHATRONIK zaistí budúcnosť vášho syna alebo vašej dcéry

Stredoškolské vzdelanie s maturitou s uplatnením prednostne v automobilovom priemysle. Práca mechatronika spočíva v kontrole, oprave, inštalácii a programovaní strojov a zariadení.

Vďaka štúdiu na našej škole sa vaše dieťa stane špecialistom v elektrotechnike, pneumatike, hydraulike a programovaní CNC, PLC strojov a robotov.

Čo získava študent v odbore Mechanik mechatronik?

  1. Bezplatné štúdium na súkromnej škole, ukončené maturitnou skúškou s možnosťou pokračovať na vysokej škole
  2. Mesačné štipendium vo výške 60-150 EUR
  3. Možnosť učiť sa na škole s inovatívnymi vzdelávacími postupmi
  4. Istotu zamestnania v Jaguar Land Rover Nitra s nadpriemerným platom
  5. Zamestnanie v modernom, automatizovanom a čistom prostredí
  6. Prax v novej modernej tréningovej hale hneď vedľa budovy školy

Ďalšie možnosti štúdia pre chlapcov a dievčatá

Mechanik nastavovač

Absolvent je schopný nastavovať, obsluhovať, kontrolovať a udržiavať obrábacie stroje. Ovláda technologické postupy v strojovom obrábaní kovov. CNC stroje dokáže nastavovať i obsluhovať a pozná základy programovania týchto strojov.

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri obsluhe a programovaní CNC strojov, automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie, priemyselných zváracích robotoch, projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe programovacích a zváracích strojov a zariadení. Môže sa uplatniť v strojárskej výrobe ako technológ prípravy výroby, konštruktér, technický kontrolór, výrobný dispečer, majster a je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch.

Mechanik elektrotechnik

Absolvent je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrotechniky. Žiak si volí skladbu odborných predmetov s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných pre výkon povolania v oblasti automatizačnej techniky, informačných technológií alebo spotrebnej elektroniky.

Mechanik-Mechatronik

Absolvent počas štúdia získa odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti elektrotechniky, priemyslenej elektroniky, mechaniky, pneumatiky, hydrauliky a programovania. Odbor tvorí spojovací most medzi mechanikou a elektronikou. Po úspešnom ukončení štúdia má kompetencie pre diagnostiku a vyhladávanie príčin porúch automatizovaných zariadení. Absolvent je pripravený na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblasti mechaniky, robotiky, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, elektroniky, počítačového konštruovania a počítačom riadených moderných výrobných technológií.

Bližšie informácie

Ak máte otázky týkajúce sa prihlášky alebo samotného štúdia, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 37 655 04 55 alebo vyplnením formuláru.