Základné informácie o hlavnom partnerovi a akcionárovi DSA, a.s.

O spoločnosti EBG (Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft)

Das Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft gGmBh (Európske vzdelávacie centrum pre povolanie a spoločnosť) EBG, je nezávislé a všeobecne prospešné združenie, ktoré od roku 1990 pôsobí predovšetkým v oblasti prípravy pre povolania a ďalšieho vzdelávania.

V súčasnosti má v rámci nemeckej spolkovej republiky 36 odborných centier a stredných odborných škôl. Ťažiskovou oblasťou je zameranie na vzdelávanie a prípravu o oblasti strojárstva, stavebníctva, výchovy a pedagogiky. Dlhoročné skúsenosti s implementáciou duálneho vzdelávania podporujú realizáciu zámeru v slovenskom prostredí.

EBG disponuje bohatými skúsenosťami v oblasti medzinárodnej mobility, pilotného overovania ako aj medzinárodnou štruktúrou spolupracujúcich organizácií v 22 krajinách.

Základné úlohy, ktoré definujú akcionára v predkladanom projektovom zámere sú hlavne odborné a finančné zázemie. Spoločnosť EBG vytvorila expertnú skupinu pre prípravu zavádzania duálneho systému v slovenskom prostredí, pričom rozdelenie úloh je hlavne do oblasti prípravy nových učebných a študijných odborov, školského vzdelávacieho programu, prípravy pedagógov v slovenskom, ale aj nemeckom prostredí, technické vybavenie a finančná podpora zámeru.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že kvalita odborného vzdelávania a prípravy je kritizovaná hlavne zo strany zamestnávateľov. Podľa zamestnávateľov odborné vzdelávanie a príprava nedostatočne reaguje na aktuálne potreby trhu práce a nedokáže pripraviť kvalifikovanú pracovnú silu v takej miere, aby bola schopná bezprostredne po ukončení štúdia vstúpiť do pracovného procesu.