Súkromné gymnázium DSA v Bardejove

Prečo sa rozhodnúť pre strednú školu pod správou DSA?

Súkromné gymnázium DSA dáva veľký dôraz na vytvorenie kladného vzťahu žiakov k vzdelaniu ako základnej podmienke pre celoživotné vzdelávanie, pretože absolventi školy budú i vo svojom profesijnom živote konfrontovaní s novými poznatkami a neustále vzdelávanie bude súčasťou ich pracovnej náplne.

Zameranie školy je všeobecné, pričom humanitné, jazykové a prírodovedné oblasti sú v učebnom pláne rovnomerne zastúpené. Hlavným cieľom školy je kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchova slušných a vzdelaných mladých ľudí pripravených pre ďalšie štúdium a pre život kvalitnými učiteľmi. Cieľom nášho gymnázia je nielen neustále zvyšovať kvalitu vyučovania, ale aj formovať osobnosť žiaka.

Žiak nášho gymnázia:

  • Získava úspešným absolvovaním maturitnej skúšky úplné stredoškolské vzdelanie
  • Počas štúdia si osvojí vedomosti a zručnosti vymedzené Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP) pre stupeň vzdelania ISCED 3A špecifikované Školským vzdelávacím programom (ŠkVP)
  • Vie samostatne používať moderné informačno-komunikačné technológie na získavanie a spracovanie informácií i prezentáciu výsledkov vlastnej práce,
  • Komunikuje v dvoch cudzích jazykoch (na úrovni stanovenej ŠVP)
  • Je samostatnou morálne vyspelou osobnosťou, myslí tvorivo a kriticky, má pozitívny vzťah k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvíjaniu svojej osobnosti, k zdravému životnému štýlu, ochrane životného prostredia, kultúrnych a spoločenských hodnôt
  • Výberom voliteľných predmetov v treťom a štvrtom ročníku štúdia profiluje svoje vzdelávanie podľa predpokladaného ďalšieho štúdia a profesionálneho zamerania
Súkromné gymnázium v Bardejove

Súkromné gymnázium DSA je školou moderného typu, ktorej hlavnou prioritou je rozvíjať tvorivé myslenie našich žiakov, a tým ich pripravovať na riešenie rôznych životných situácií a úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia.