Prečo sa rozhodnúť pre spoluprácu s DSA?

Aké sú výhody prevzatia správy školy pod DSA?

Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. patrí do portfólia nemeckého Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft  (EBG) so sídlom v Magdeburgu, ktorý v Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 34 škôl a vzdelávacích centier.

Hlavnými výhodami sú najmä:

funkčný odskúšaný model, ktorý vie pomôcť mestu či VÚC zaradiť do portfólia regiónu špecificky a na prax orientovanú školu

majetok školy zostáva stále samospráve

investície a zveľadenie majetku samosprávy, ktorý je v správe DSA

štúdium prebieha v slovenskom jazyku, metodicky však vzbudzuje záujem o štúdium cudzích jazykov prirodzenou a nenásilnou formou

ponechanie rovnakých podmienok – bezplatné školné

prebratie existujúcich pracovno-právnych záväzkov

podpora jazykového vzdelávania

výmenné a jazykové pobyty a stáže pre žiakov, študentov a učiteľov

rozvoj technických zručností a talentov

prebratie manažmentu školy

ponechanie kompetencií a know-how nemeckej materskej spoločnosti

školský vzdelávací program zostáva rovnaký, zmeny sa dejú len v možnostiach slovenskej legislatívy

zachovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov