Základné školy

UA neaktivna

Prečo sa rozhodnúť pre základnú školu pod správou DSA?

Našou filozofiou je vytvoriť žiakom také tvorivé prostredie, v ktorom získajú vzťah k učeniu sa jazyka, nadobudnú základy logického myslenia a vzťah k technike, ktorý neskôr budú môcť zúročiť počas štúdia na strednej odbornej škole alebo gymnáziu. Učíme deti nebáť sa robiť chyby, otvorene sa vyjadrovať, argumentovať, vecne diskutovať no zároveň tolerovať svoje okolie.

Ponúkame profesionalitu manažmentu školy, férový prístup medzi učiteľom a žiakom, kvalitné a moderné učebné prostriedky, rovnosť šancí medzi žiakmi a flexibilitu v individuálnych požiadavkách. Rodič je pre nás partnerom, záleží nám na jeho názore. Netvoríme školu pre deti, ale tvoríme školu spoločne s deťmi.

Zoznam škôl:

Našimi prioritami sú najmä:

 • Moderná a tvorivá cesta výchovy a vzdelávania
 • Pestrý výber záujmovej činnosti
 • Rozšírená výučba cudzích jazykov
 • Individualizácia vzdelávania
 • Orientácia na tvorivo-humanistickú výchovu
 • Nadštandardné vybavenie učební a technických pomôcok
 • Dynamická, tvorivá, priateľská klíma založená na princípe dôvery a rešpektu
 • Partnerský prístup a rešpektovanie osobnosti dieťaťa
 • Adaptačná víkendovka
 • Podporujeme túžbu detí po poznatkoch
 • Príprava detí na aktívne riešenie problémov
 • Zážitkové vyučovanie „čo človek zažije, to si zapamätá najdlhšie“
 • Učíme deti „učiť sa“
 • Učíme deti uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote.
 • Kooperatívne vyučovanie – vyučovanie spoluprácou v skupinách
 • Podporujeme deti, aby nás prekonali, aby boli lepšími, ako sme my.
 • Podpora športu, športové kluby ako partneri školy
dsa-zakladne-skoly

Najčastejšie otázky:

Aké je školné?

Nevyberá sa žiadne školné. Štúdium je bezplatné ako na ostatných školách.

Kedy je termín zápisu?

Termín zápisu je v priebehu apríla a bude vždy upresnený riaditeľom školy, ale dieťa je možné prihlásiť celoročne. Radi vám s tým pomôžeme.

Je možné prestúpiť?

Môžete. Prestup žiakov je rovnaký a platí rovnako. Radi Vám s tým pomôžeme.

Učia sa deti cudzí jazyk?

Na výber je anglický a nemecký jazyk. Zo skúseností je ideálne, ak študujú žiaci oba jazyky.

Aký jazyk sa používa na škole?

Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku ako na iných školách a dodržiava sa slovenský štátny vzdelávací program. Je však posilnené vyučovanie v cudzom jazyku a to s použitím moderných vzdelávacích metód.

Je to bilingválne štúdium?

Nie je to bilingválne štúdium.Vyučovanie prebieha v jazyku slovenskom. Je však posilnené vyučovanie v cudzom jazyku a s použitím moderných vzdelávacích metód.

Iné benefity?

Výmenné jazykové pobyty, vzdelávaco- rekreačné pobyty v našom centre na Slovensku, príspevky na jazykové vzdelávanie, príspevky na testovanie v cudzom jazyku, príspevok na cestovné, moderné interaktívne vyučovanie, inovatívne metódy a škola otvorená žiakom aj rodičom.

Mám záujem o viac informácií: