Pravidlá ochrany osobných údajov: Súkromné Gymnázium DSA Sabinov

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Našej škole Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov 083 01, Slovenská republika, IČO: 00 161 152, záleží na ochrane Vášho súkromia a Vašich osobných údajov. Vždy vynakladáme maximálne úsilie na to, aby boli Vaše osobné údaje v našich systémoch a priestoroch dostatočne chránené pred akýmikoľvek nežiaducimi a protiprávnymi zásahmi a aby bolo so všetkými osobnými údajmi nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi.

V týchto pravidlách ochrany osobných údajov si môžete prečítať, ako spracúvame Vaše osobné údaje a aké práva v tejto súvislosti máte. Dovoľujeme si Vás na úvod informovať, že tieto pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú všeobecné podmienky spracúvania osobných údajov a všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré platia pre všetky účely, v rámci ktorých naša škola spracúva osobné údaje. O špecifických podmienkach spracúvania osobných údajov a o špecifických informáciách týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na konkrétne účely sa môžete dozvedieť vždy pred odovzdaním Vašich osobných údajov našej škole a ich spracovaním na konkrétny určený účel. V praxi to bude vyzerať napríklad tak, že ak nám udelíte súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov pre marketingové účely, budete mať možnosť prečítať si špecifické informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré sa budú týkať len spracúvania osobných údajov pre marketingové účely, a súčasne si budete môcť prečítať aj tieto pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú ďalšie všeobecné informácie o podmienkach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.

Špecifické podmienky spracúvania osobných údajov a špecifické informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov majú prednosť pred týmito pravidlami ochrany osobných údajov. To znamená, že ak sa napríklad v špecifických podmienkach spracúvania osobných údajov píše niečo iné alebo niečo navyše, než je napísané v týchto pravidlách ochrany osobných údajov, platí to, čo je napísané v špecifických podmienkach spracúvania osobných údajov. Pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu niekedy meniť. Ich aktuálne znenie môžete nájsť vždy na osobneudaje.dsakademien.sk. O každej zmene týchto pravidiel Vás budeme dostupným spôsobom informovať.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Kto presne spracúva moje osobné údaje a ako Vás môžem kontaktovať v súvislosti s ochranou mojich osobných údajov? 

Vaše osobné údaje budú spracúvané našou školou Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov 083 01, Slovenská republika, IČO: 00 161 152.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom týchto spôsobov:

  • emailom: ou.dsa.sb@skoladsa.sk
  • poštou: Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov 083 01, Slovenská republika

Je u Vás určená kontaktná osoba, ktorá rieši ochranu osobných údajov a ak áno, ako ju môžem kontaktovať?

Pre našu školu pôsobí ako kontaktná osoba na ochranu osobných údajov náš zriaďovateľ Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., sídlo: Školská 5, 977 01 Brezno, Slovenská republika, IČO: 47 342 242. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom týchto spôsobov:

  • emailom: ou.dsa.sb@skoladsa.sk
  • poštou: Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., sídlo: Školská 5, 977 01 Brezno, Slovenská republika

Aké sú moje práva v súvislosti s mojimi osobnými údajmi?

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli, máte nasledovné práva:

1) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo vedieť, či naša škola spracúva Vaše osobné údaje.

Ak naša škola Vaše osobné údaje spracúva, máte ďalej právo vedieť:

a) aké druhy osobných údajov o Vás spracúvame;
b) na aký účel tieto osobné údaje o Vás spracúvame;
c) komu boli alebo komu budú Vaše osobné údaje poskytnuté;
d) po akú predpokladanú dobu budeme Vaše osobné údaje uchovávať;
e) viac informácií o Vašich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov, ktoré alevšetky menujeme a podrobne uvádzame už v týchto pravidlách ochrany osobných údajov;
f) informácie o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o ktorom sa ale dozviete aj
v týchto pravidlách ochrany osobných údajov;
g) informácie o tom, odkiaľ máme Vaše osobné údaje, pokiaľ sme ich nezískali priamo od Vás;
h) informácie o tom, či sa na Vás vzťahuje automatizované rozhodovanie vrátane
profilovania;
i) bližšie informácie o existencii primeraných záruk bezpečnosti prenosu Vašich osobných údajov, ak k ich prenosu do krajín alebo medzinárodných organizácií mimo EÚ dochádza.

Dovoľujeme si Vás informovať, že ak naša škola spracúva Vaše osobné údaje, bude Vám poskytnutá ich kópia. Ak však budete od nás požadovať dodanie ďalšej kópie svojich osobných údajov, takéto ďalšie poskytnutie bude spoplatnené vo výške našich administratívnych nákladov. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že ak ste uplatnili toto svoje právo voči nám elektronicky, bude Vám kópia osobných údajov poskytnutá elektronicky na Váš email, pokiaľ výslovne nepožiadate o iný spôsob jej poskytnutia.

Spôsob, akým si môžete uplatniť toto právo voči našej škole, nájdete popísaný nižšie v odpovedi na predposlednú otázku uvedenú v týchto pravidlách.

2) Právo na opravu osobných údajov

Ak ste zistili, že spracúvame o Vás osobné údaje, ktoré nie sú správne alebo úplné, máte právo požadovať od Vás, aby sme si ich v našich systémoch opravili alebo doplnili. Za takúto opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov Vám budeme vždy vďační, nakoľko by sme neradi spracúvali Vaše neaktuálne osobné údaje. Oznámenú opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykonáme bez zbytočného odkladu.

Dovoľujeme si Vás informovať, že pokiaľ úspešne uplatníte svoje právo na opravu osobných údajov, budeme o oprave osobných údajov informovať každú osobu, ktorá Vaše údaje pred tým získala, pokiaľ to bude možné alebo si to nebude vyžadovať neprimerané úsilie. Zároveň Vás informujeme, že máte právo požadovať, aby sme Vás následne informovali o príjemcoch, ktorým sme oznámili opravu Vašich osobných údajov.

Spôsob, akým si môžete uplatniť toto právo voči našej škole, nájdete popísaný nižšie v odpovedi na predposlednú otázku uvedenú v týchto pravidlách.

3) Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

Máte právo požadovať od našej školy, aby vymazala Vaše osobné údaje, avšak len v prípade, ak je splnená niektorá z týchto zákonných podmienok:

a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli nami pôvodne získané a spracúvané;
b) odvolali ste súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a zároveň tu neexistuje iný právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov;
c) využili ste právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich ďalšie spracúvanie;
d) spracúvali sme alebo spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
e) máme zákonnú povinnosť Vaše osobné údaje zmazať, avšak doteraz sme to nevykonali.

Dovoľujeme si Vás informovať, že pokiaľ úspešne uplatníte svoje právo na vymazanie osobných údajov a ak sme dovtedy tieto Vaše osobné údaje zverejnili, v primeranom rozsahu a s ohľadom na dostupnú technológiu a na náklady na vykonanie príslušných opatrení zabezpečíme výmaz všetkých odkazov na tieto osobné údaje, ich kópie a repliky u všetkých osôb, ktoré Vašimi údajmi disponujú. Zároveň Vás informujeme, že máte právo požadovať, aby sme Vás následne informovali o príjemcoch, ktorým sme oznámili vymazanie Vašich osobných
údajov. Spôsob, akým si môžete uplatniť toto právo voči našej škole, nájdete popísaný nižšie v odpovedi na predposlednú otázku uvedenú v týchto pravidlách.

4) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo požadovať od našej školy, aby obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov:

a) na čas, počas ktorého overujeme správnosť Vašich osobných údajov, ak ste si u nás uplatnili svoje právo na ich opravu;
b) namiesto ich vymazania, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov u nás nezákonné;
c) na čas, keď ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv, hoci my Vaše osobné údaje už ďalej spracúvať nepotrebujeme;
d) ak ste si uplatnili u nás právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, a to na čas, počas ktorého overujeme, či na našej strane prevažujú oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie osobných údajov nad Vašimi oprávnenými dôvodmi na ich ďalšie nespracúvanie.

Dovoľujeme si Vás informovať, že pokiaľ úspešne uplatníte svoje právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, budeme o ňom informovať každú osobu, ktorá Vaše údaje pred tým získala, pokiaľ to bude možné alebo si to nebude vyžadovať neprimerané úsilie. Zároveň Vás informujeme, že máte právo požadovať, aby sme Vás následne informovali o príjemcoch, ktorým sme oznámili obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Spôsob, akým si môžete uplatniť toto právo voči našej škole, nájdete popísaný nižšie v odpovedi na predposlednú otázku uvedenú v týchto pravidlách.

5) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak naša škola spracúva Vaše osobné údaje automatizovanými prostriedkami a spracúvanie sa zakladá na Vašom súhlase alebo je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom zmluvnom vzťahu, máte právo na prenos svojich osobných údajov. Týmto právom nedisponujete, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Právo na prenos osobných údajov znamená, že môžete od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, odovzdali Vám v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. v Excel tabuľke) alebo aby sme tieto osobné údaje preniesli inej osobe, ak to bude technicky možné. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že využitím práva na prenosnosť osobných údajov nedochádza automaticky k ich vymazaniu v našich systémoch.

Spôsob, akým si môžete uplatniť toto právo voči našej škole, nájdete popísaný nižšie v odpovedi na predposlednú otázku uvedenú v týchto pravidlách.

6) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Na úvod si Vás dovoľujeme informovať, že toto právo máte len v tom prípade, ak:

a) sú Vaše osobné údaje nevyhnutne spracúvané na splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;
b) je spracúvanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej osoby, ktoré sú v súlade so zákonom;
c) sú Vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu.

Ako sme už uviedli v úvode týchto pravidiel, pred odovzdaním Vašich osobných údajov našej škole a ich spracovaním na konkrétny určený účel budete informovaný o všetkých špecifických podmienkach spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o tom, či máte toto právo alebo nie. Ak ho v zozname Vašich práv nenájdete, znamená to, že týmto právom pre konkrétny účel spracúvania Vašich osobných údajov nedisponujete.

Ak týmto právom ale disponujete, dôsledkom jeho využitia je to, že ďalej nesmieme spracúvať Vaše osobné údaje, ak:

a) nepreukážeme naše nevyhnutné oprávnené záujmy, ktoré prevažujú nad Vašimi právami a záujmami alebo
b) nepreukážeme dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Tieto výnimky sa ale nevzťahujú na spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu a Vy využijete svoje právo ich ďalšie spracúvanie namietať, ukončíme ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov máte ešte aj v prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely. Vtedy musíte odôvodniť svoje namietanie určitou konkrétnou situáciou, ktorá sa Vás týka. Vášmu namietaniu nemusíme v tomto prípade vyhovieť, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej z dôvodov verejného záujmu.

Spôsob, akým si môžete uplatniť toto právo voči našej škole, nájdete popísaný nižšie v odpovedi na predposlednú otázku uvedenú v týchto pravidlách.

Ako mám postupovať, keď chcem svoje práva v súvislosti s mojimi osobnými údajmi uplatniť?

Ak chcete akékoľvek z Vašich vyššie menovaných práv uplatniť voči našej škole, môžete nás kontaktovať prostredníctvom ktorýchkoľvek z vyššie menovaných spôsobov (emailom alebo poštou) a doručiť nám žiadosť, ktorou si svoje právo uplatníte.

Dovoľujeme si Vás informovať, že pri vybavovaní Vašej žiadosti sme povinní overiť si Vašu totožnosť. O postupe overenia Vašej totožnosti Vás budeme informovať pri reakcii na Vašu žiadosť.

Po overení Vašej totožnosti Vám odpovieme na Vašu žiadosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia a úspešného overenia Vašej totožnosti. V osobitných prípadoch môžeme odpovedať na Vašu žiadosť v lehote predĺženej o ďalšie dva mesiace; v takomto prípade Vás ale určite budeme informovať o predĺžení lehoty a o dôvodoch jej predĺženia do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti a úspešného overenia Vašej totožnosti.

Dovoľujeme si Vás informovať, že odpovede na Vaše žiadosti, ktorými si uplatňujete svoje práva, Vám budú poskytované bezplatne. Ak však Vaše žiadosti budú zjavne neopodstatnené alebo neprimerané (napríklad pre ich opakujúcu sa povahu), môžeme od Vás požadovať administratívny poplatok za ich vybavenie alebo môžeme odmietnuť konať v zmysle Vašej žiadosti.

Na koho sa môžem obrátiť, ak sa domnievam, že spracúvanie mojich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom? 

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.