Súkromná stredná odborná škola DSA Trnava – kreatívna škola

Prečo sa rozhodnúť pre strednú školu pod správou DSA?

Jedným z benefitov pre našich študentov je možnosť získať už počas štúdia perspektívu a presnú predstavu o povolaní, na ktoré sa pripravujú. Našim cieľom je naučiť študentov uvažovať samostatne a logicky, a orientovať sa v živote tak, aby mohli využiť kvalitnú jazykovú prípravu a získané vedomosti a zručnosti pri úspešnom prechode do pracovného života alebo pri pokračovaní v ďalšom štúdiu. Zároveň prinášame nové trendy vo vzdelávaní a priamo prepájame školy so zamestnávateľmi. Naši absolventi majú 95% úspešnosť zamestnania sa.

Našimi prioritami pre študentov sú najmä:

  • Kvalitné bezplatné odborné vzdelávanie.
  • Štúdium v systéme duálneho vzdelávania.
  • Kvalitná jazyková výučba nemeckého, ruského a anglického jazyka. Naši žiaci vedú pravidelné online konverzácie s učiteľmi z Nemecka.

Perspektívne odbory

Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá. Na základe jeho úspešného zvládnutia žiak získa výučný list alebo maturitné vysvedčenie a výučný list v danom odbore. Podmienkou prijatia na študijné odbory je úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ.

Auto opravár - Mechanik

Štúdium v systéme duálneho vzdelávania. Zamestnávateľom pre získanie praxe počas štúdia je spoločnosť Autoprofit.

Absolvent nájde zamestnanie sa ako kvalifikovaný pracovník v automobilovom priemysle, v autoservisoch a iných prevádzkach kde sa vykonáva údržba, diagnostika, opravy, servis a montáž automobilov alebo ich častí. V spojení s vodičským oprávnením skupiny C, možnosť práce vodiča z povolania v osobnej a nákladnej doprave. Po získaní maturitného vysvedčenia možnosť zamestnať sa, ako riadiaci pracovník na nižšom stupni riadenia v oblasti organizácie a riadenia dopravy v rôznych podnikoch a firmách. So získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako klasický zámočník alebo zvárač.

Možnosť pokračovať v štúdiu u nás v dennej forme nadstavbového štúdia 2414 L strojárstvo a získanie maturitného vysvedčenia.

Žiadosť o duálne vzdelávanie v odbore auto opravár – mechanik stiahnete tu.

Mechanik strojov a zariadení

Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník pre činnosti prevádzkového charakteru, pre prípravu a vykonávanie bežných, stredných i generálnych opráv strojov a zariadení, vzduchotechniky, prevádzkový zámočník, ktorý ovláda ručné a strojové obrábanie materiálov, zváranie, výrobu a montáž strojových súčiastok a zariadení.

Logistika

Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný pracovník na úrovni stredného výkonného manažmentu pre činnosti prevádzkového charakteru pre prípravu a vykonávanie bežných, stredných i generálnych operácií v logistických centrách. Bude poznať logistické procesy medzi nákupom a distribúciou a bude uplatniteľný v širokom spektre spoločností pôsobiacich v západoslovenskom regióne. Špecializácia na administratívne činnosti a dôsledné poznanie procesov a najnovších metód zaručí po škole dobrú pozíciu u zamestnávateľov alebo kvalitné východisko pre štúdium na vysokej škole.

Mechanik hasičskej techniky

Absolvent je kvalifikovaný na výkon špecializovaných technických činností – strojnej služby v jednotkách hasičskej ochrany, vykonávanie hasiacich prác, záchrany osôb a majetku v rizikových podmienkach. Vie viesť príslušnú dokumentáciu, bežné opravy, údržbu, uskladnenie, nákup prípadne vyraďovanie strojov, súčiastok hasičského výstroja a hasičskej techniky.

Okrem uvedeného uplatnenia študijný odbor pripravuje žiaka na štúdium na vysokých školách hasičského zamerania. Súčasťou výuky je zváračský kurz.

Mechatronik

Študijný odbor MECHANIK MECHATRONIK zaistí budúcnosť vášho syna alebo vašej dcéry.

Stredoškolské vzdelanie s maturitou s uplatnením prednostne v automobilovom priemysle. Práca mechatronika spočíva v kontrole, oprave, inštalácii a programovaní strojov a zariadení.

Vďaka štúdiu na našej škole sa vaše dieťa stane špecialistom v elektrotechnike, pneumatike, hydraulike a programovaní CNC, PLC strojov a robotov.

Bližšie informácie

Ak máte otázky týkajúce sa prihlášky alebo samotného štúdia, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 33 598 30 12 alebo vyplnením formuláru.

Škola je zapojená do programu