Súkromná stredná odborná škola DSA Trnava – kreatívna škola

Prečo sa rozhodnúť pre strednú školu pod správou DSA?

Jedným z benefitov pre našich študentov je možnosť získať už počas štúdia perspektívu a presnú predstavu o povolaní, na ktoré sa pripravujú. Našim cieľom je naučiť študentov uvažovať samostatne a logicky, a orientovať sa v živote tak, aby mohli využiť kvalitnú jazykovú prípravu a získané vedomosti a zručnosti pri úspešnom prechode do pracovného života alebo pri pokračovaní v ďalšom štúdiu. Zároveň prinášame nové trendy vo vzdelávaní a priamo prepájame školy so zamestnávateľmi. Naši absolventi majú 95% úspešnosť zamestnania sa.

Našimi prioritami pre študentov sú najmä:

Kvalitné bezplatné odborné vzdelávanie.

Štúdium v systéme duálneho vzdelávania.

Kvalitná jazyková výučba nemeckého, ruského a anglického jazyka. Naši žiaci vedú pravidelné online konverzácie s učiteľmi z Nemecka.

Perspektívne odbory

Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá. Na základe jeho úspešného zvládnutia žiak získa maturitné vysvedčenie a výučný list v danom odbore. Podmienkou prijatia na študijné odbory je úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ.

Auto opravár - Mechanik

Štúdium v systéme duálneho vzdelávania. Zamestnávateľom pre získanie praxe počas štúdia je spoločnosť Autoprofit.

Absolvent nájde zamestnanie sa ako kvalifikovaný pracovník v automobilovom priemysle, v autoservisoch a iných prevádzkach kde sa vykonáva údržba, diagnostika, opravy, servis a montáž automobilov alebo ich častí. V spojení s vodičským oprávnením skupiny C, možnosť práce vodiča z povolania v osobnej a nákladnej doprave. Po získaní maturitného vysvedčenia možnosť zamestnať sa, ako riadiaci pracovník na nižšom stupni riadenia v oblasti organizácie a riadenia dopravy v rôznych podnikoch a firmách. So získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako klasický zámočník alebo zvárač.

Možnosť pokračovať v štúdiu u nás v dennej forme nadstavbového štúdia 2414 L strojárstvo a získanie maturitného vysvedčenia.

Žiadosť o duálne vzdelávanie v odbore auto opravár – mechanik stiahnete tu.

Mechanik strojov a zariadení

Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník pre činnosti prevádzkového charakteru, pre prípravu a vykonávanie bežných, stredných i generálnych opráv strojov a zariadení, vzduchotechniky, prevádzkový zámočník, ktorý ovláda ručné a strojové obrábanie materiálov, zváranie, výrobu a montáž strojových súčiastok a zariadení.

Dizajn - priemyselný dizajn

Absolvent teoreticky i prakticky ovláda základné odborné výtvarné prostriedky a postupy, výtvarnú technológiu, výpočtovú techniku, základy ergonómie v dizajne, tvorbu dokumentácie a prezentáciu. Odborné vyučovacie predmety zodpovedajú súčasným potrebám praxe v oblasti dizajnu a zároveň predkladajú nové možnosti vývoja v danej sfére. Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu v priestore výtvarnej propagácie.

Logistika

Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný pracovník na úrovni stredného výkonného manažmentu pre činnosti prevádzkového charakteru pre prípravu a vykonávanie bežných, stredných i generálnych operácií v logistických centrách. Bude poznať logistické procesy medzi nákupom a distribúciou a bude uplatniteľný v širokom spektre spoločností pôsobiacich v západoslovenskom regióne. Špecializácia na administratívne činnosti a dôsledné poznanie procesov a najnovších metód zaručí po škole dobrú pozíciu u zamestnávateľov alebo kvalitné východisko pre štúdium na vysokej škole.

Mechanik hasičskej techniky

Absolvent je kvalifikovaný na výkon špecializovaných technických činností – strojnej služby v jednotkách hasičskej ochrany, vykonávanie hasiacich prác, záchrany osôb a majetku v rizikových podmienkach. Vie viesť príslušnú dokumentáciu, bežné opravy, údržbu, uskladnenie, nákup prípadne vyraďovanie strojov, súčiastok hasičského výstroja a hasičskej techniky.

Okrem uvedeného uplatnenia študijný odbor pripravuje žiaka na štúdium na vysokých školách hasičského zamerania. Súčasťou výuky je zváračský kurz.

Bližšie informácie

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 13. a 16. mája 2019 v priestoroch našej školy.

Ak máte otázky týkajúce sa prihlášky alebo samotného štúdia, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 33 598 30 12 alebo vyplnením formuláru.

Škola je zapojená do programu