Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov – skvelá škola

UA neaktivna

Prečo sa rozhodnúť pre strednú školu pod správou DSA?

Jedným z benefitov pre našich študentov je možnosť získať už počas štúdia perspektívu a presnú predstavu o povolaní, na ktoré sa pripravujú. Našim cieľom je naučiť študentov uvažovať samostatne a logicky, a orientovať sa v živote tak, aby mohli využiť kvalitnú jazykovú prípravu a získané vedomosti a zručnosti pri úspešnom prechode do pracovného života alebo pri pokračovaní v ďalšom štúdiu. Zároveň prinášame nové trendy vo vzdelávaní a priamo prepájame školy so zamestnávateľmi. Naši absolventi majú 95% úspešnosť zamestnania sa.

Našimi prioritami pre študentov sú najmä:

Kvalitné bezplatné odborné vzdelávanie

Kvalitná jazyková výučba nemeckého, ruského a anglického jazyka. Naši žiaci vedú pravidelné online konverzácie s učiteľmi z Nemecka.

Vychovávať a viesť študentov k samostatnosti, logickému mysleniu a vzťahu k technike a inováciam.

Perspektívne odbory

Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá. Na základe jeho úspešného zvládnutia žiak získa maturitné vysvedčenie a výučný list v danom odbore. Podmienkou prijatia na študijné odbory je úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ.

Biotechnológia a farmakológia

Žiak po skončení št. odboru je pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra v biochemických, potravinárskych, chemických, farmaceutických firmách, lekárňach a podnikoch. Štúdium je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou, je  prepojené od prvého ročníka s praxou v moderných chemických a biologických laboratóriách. Počas štúdia si žiaci osvoja vedomosti z rôznych zaujímavých predmetov – biotechnológia, mikrobiológia, farmakológia, základy hygieny a výživy a mnohé ďalšie.

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Žiak po skončení št. odboru je pripravený na prácu s deťmi v materskej škole, školskom klube detí, detskom centre, animátorskom centre, detských jasliach, centrách voľného času a pod. Počas štvorročného štúdia ukončeného maturitnou skúškou prídu žiaci do kontaktu so zaujímavými predmetmi ako: pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, metodika – hudobnej, výtvarnej, jazykovej, telesnej výchovy, hra na hudobnom nástroji a mnohé ďalšie. Konkrétnu prácu s deťmi si môžu vyskúšať počas praxe v našej vlastnej MŠ a ŠKD.

Technik vodár vodohospodár

Žiak po skončení št. odboru je pripravený na prácu technika merania, dispečera, odpočtára, mechanika, opravára, špecialistu na kontrolu kvality vody. Uplatní sa  vo vodárenstve – prevádzka vodovodov, kanalizácie, čističky odpadových vôd, údržby vodovodnej siete, vodomerov, a pod. Takisto aj vo vodnom hospodárstve pri úpravách a ochrane vodných tokov, nádrží, priehrad a prevádzke, obsluhe a údržbe vodohospodárskych objektov. Štúdium je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou a výučným listom, počas ktorého sa žiaci zoznámia  s predmetmi ako odborné kreslenie, strojníctvo, stavebné konštrukcie, vodárenstvo, vodné hospodárstvo, stavebná mechanika a pod. Je zamerané na prax v vodohospodárskych podnikoch a vodárenských spoločnostiach a v novovybudovanom vodárenskom centre v našej škole.

Zo života v škole

Bližšie informácie

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 13. a 16. mája 2019 v priestoroch našej školy.

Ak máte otázky týkajúce sa prihlášky alebo samotného štúdia, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 56 668 13 10 alebo vyplnením formuláru.

Škola je zapojená do programu