Súkromná základná škola DSA Považská Bystrica – Škola v pohybe

Prečo sa rozhodnúť pre základnú školu pod správou DSA?

Našou filozofiou je vytvoriť žiakom také tvorivé prostredie, v ktorom získajú vzťah k učeniu sa jazyka, nadobudnú základy logického myslenia a vzťah k technike, ktorý neskôr budú môcť zúročiť počas štúdia na strednej odbornej škole alebo gymnáziu. Učíme deti nebáť sa robiť chyby, otvorene sa vyjadrovať, argumentovať, vecne diskutovať no zároveň tolerovať svoje okolie.

Ponúkame profesionalitu manažmentu školy, férový prístup medzi učiteľom a žiakom, kvalitné a moderné učebné prostriedky, rovnosť šancí medzi žiakmi a flexibilitu v individuálnych požiadavkách. Rodič je pre nás partnerom, záleží nám na jeho názore. Netvoríme školu pre deti, ale tvoríme školu spoločne s deťmi.

Našimi prioritami sú najmä:

Moderná a tvorivá cesta výchovy a vzdelávania

Pestrý výber záujmovej činnosti

Rozšírená výučba cudzích jazykov

Individualizácia vzdelávania

Orientácia na tvorivo-humanistickú výchovu

Nadštandardné vybavenie učební a technických pomôcok

Dynamická, tvorivá, priateľská klíma založená na princípe dôvery a rešpektu

Partnerský prístup a rešpektovanie osobnosti dieťaťa

Adaptačná víkendovka

Podporujeme túžbu detí po poznatkoch

Príprava detí na aktívne riešenie problémov

Zážitkové vyučovanie „čo človek zažije, to si zapamätá najdlhšie“

Učíme deti „učiť sa“

Učíme deti uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote.

Kooperatívne vyučovanie – vyučovanie spoluprácou v skupinách

Podporujeme deti, aby nás prekonali, aby boli lepšími, ako sme my.

Podpora športu, športové kluby ako partneri školy

dsa-zakladne-skoly

Najčastejšie otázky:

Aké je školné na súkromnej základnej škole DSA?

Nevyberá sa žiadne školné. Štúdium je bezplatné ako na ostatných školách.

Kedy môžem dieťa prihlásiť na štúdium?

Termín zápisu je v priebehu apríla a bude vždy upresnený riaditeľom školy, ale dieťa je možné prihlásiť celoročne. Radi vám s tým pomôžeme.

Môžem moje dieťa prehlásiť na štúdium na vašej škole ak študuje na inej škole?

Môžete. Prestup žiakov je rovnaký a platí rovnako. Radi Vám s tým pomôžeme.

Aký cudzí jazyk je na výber?

Na výber je anglický a nemecký jazyk. Zo skúseností je ideálne, ak študujú žiaci oba jazyky.

Je to slovenská alebo nemecká škola?

Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku ako na iných školách a dodržiava sa slovenský štátny vzdelávací program. Je však posilnené vyučovanie v cudzom jazyku a to s použitím moderných vzdelávacích metód.

Je to bilingválne vyučovanie?

Nie je to bilingválne štúdium.Vyučovanie prebieha v jazyku slovenskom. Je však posilnené vyučovanie v cudzom jazyku a s použitím moderných vzdelávacích metód.

Aké iné benefity mi ponúka súkromná základná škola DSA?

Výmenné jazykové pobyty, vzdelávaco- rekreačné pobyty v našom centre na Slovensku, príspevky na jazykové vzdelávanie, príspevky na testovanie v cudzom jazyku, príspevok na cestovné, moderné interaktívne vyučovanie, inovatívne metódy a škola otvorená žiakom aj rodičom.

Mám záujem o viac informácií: